Sagar GC Tag

पर्यावरणीय कृषिमा माटो व्यवस्थापनका विधिहरू

पर्यावरणीय कृषिमा माटो व्यवस्थापनका विधिहरू

Year August 2023 Download    View Description राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहका कृषि विकास रणनीति तथा योजनाहरूमा प्राङ् गारिक कृषिले महत्वपूर्ण स्थान
Read more
सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली प्रवर्धन कार्यविधिको नमूना

सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणाली प्रवर्धन कार्यविधिको नमूना

Year March 2023 Download    View Description प्रस्तुत कार्यविधिको नमूना जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड) पोखराले
Read more
पर्यावरणीय कृषिका लागि उपयोगी पानी व्यवस्थापनका विधिहरू

पर्यावरणीय कृषिका लागि उपयोगी पानी व्यवस्थापनका विधिहरू

Year March 2023 Download    View Description राष्ट्रिय देखि स्थानीय तहका कृषि विकास रणनीति तथा योजनाहरूमा प्राङ्गारिक कृषिले महत्वपूर्ण स्थान
Read more
नेपालमा परागसेचन सेवाको अवधारणा तथा व्यवस्थापन: सहयोगी तालिम पुस्तिका

नेपालमा परागसेचन सेवाको अवधारणा तथा व्यवस्थापन: सहयोगी तालिम पुस्तिका

Year February 2023 Download    View Description प्रस्तुत तालिम पुस्तिकाले कृषि प्राविधिक, विद्यार्थी, कृषि प्रसार कार्यकर्ता र प्रशिक्षकहरुलाई परागसेचन व्यवस्थापनसम्बन्धी
Read more
पर्यावरणीय कृषिपद्धतिको अवधारणा, सिद्धान्त, सम्भाग र कार्यान्वयनका प्रारम्भिक चरणहरु

पर्यावरणीय कृषिपद्धतिको अवधारणा, सिद्धान्त, सम्भाग र कार्यान्वयनका प्रारम्भिक चरणहरु

Year January 2023 Download    View Description पर्यावरणीय कृषि एक वैज्ञानिक पद्धति हो । यसले कृषिलाई समष्टिगत रुपमा पर्यावरण, खाद्यप्रणाली, आर्थिक
Read more