परिवर्तनका कथाहरू
Screenshot 2022-08-16 175847
Year

November 2019

Description

यस पुस्तिकाले स्थानीय बाली परियोजना संचालनका क्रममा परियोजनासँग प्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध भएका कृषक, कृषक समूह, कृषि उद्यमी र सहकारीहरुका सफलता एवं परियोजनाको सहयोगमा समाजमा आएका सकारात्मक परिवर्तनका कथाहरु समेटेको छ । पुस्तिकामा समेटिएका कथाहरुमार्फत यस परियोजनाका असल अभ्यास, सिकाई तथा अनुभवहरु अन्य लक्षित वर्गहरुमाझ पुर्याउने प्रयास गरिएको हो ।