सामुदायिक बीउ बैंक सञ्चालन कार्यविधिको नमूना
Screenshot 2022-08-09 165038
Year

May 2021

Description

प्रस्तुत कार्यविधिको नमूना जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड पोखराले तयार पारेको हो । ली–बर्ड पोखरा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना तथा प्रवर्धनमा वि.सं. २०६०
देखि संलग्न छ । यसले १६ वटा जिल्लामा २२ वटा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गर्न सहजीकरण गरिसकेको छ र यसको विस्तारमा निरन्तर लागिरहेको छ । यो कार्यविधि ली–बर्डको लामो अनुभवका
आधारमा तयार पारिएको हो । यो कार्यविधि हाल सञ्चालनमा रहेका तथा भविष्यमा स्थापना गरिने सामुदायिक बीउ बैंकहरु, सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना तथा विस्तारमा संलग्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई उपयोगी हुनेछ ।