जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा खाद् सुरक्षा

Screenshot 2022-08-25 145556
Year

July 2022

Description

यस पुस्तिकाले विशेषगरी सहजकर्तालार्इ जलवायु परिवर्तन बारेमा जानकार भर्इ समुदायस्तरमा अनुकूलनका अभ्यासहरू अवलम्बन गर्नमा मद्दत गर्न भूमिका अपेक्षा गरिएको छ ।