स्थानीय सरकारको वार्षिक योजना तर्जुमा प्रकृया जानकारी–पत्र

Authors:

LI-BIRD
Capture2
Year

June 2022

Description

निश्चित समयमा हासिल गर्ने लक्ष्य, उद्देश्य या अपेक्षित नतिजालाई परिभाषित गरी त्यसका लागि लिइने रणनीति, नीति, कार्यक्रम, प्राथमिकता र श्रोत साधनको समष्टिगत स्वरूप नै योजना हो । योजना तर्जुमा भनेको विकास नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने एउटा प्रक्रिया हो । यस अन्तर्गत आवश्यकताको पहिचान, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण, समीक्षा, मूल्याड्ढन र सिकाइका चरणहरू हुन्छन् भने यो एक निरन्तर चलिरहने चक्र हो ।