सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणालीको परिचय र आवश्यकता
Screenshot 2022-08-10 175645
Year

August 2020

Description

अर्गानिक कृषि उत्पादनको लागि आवश्यक निश्चित मापदण्डसहित उत्पादन विधि तथा उत्पादनको गुणस्तरीयताको लागि स्वतन्त्र रुपमा तेस्रो पक्षबाट उत्पादकलाई लिखित प्रमाण प्रदान हुनु वा उत्पादक आफैले नै अर्गानिक कृषिका मापदण्डअनुसार निश्चित प्रक्रियाबाट प्रमाणीकरण गर्नु हो । प्रमाणित वस्तु भन्नाले बाली उत्पादन प्रक्रियामा निश्चित मापदण्ड पुरा गरिएको भन्ने कुरा जनाउँछ । ‘प्रमाणीकरणलाई अग्रिम रुपमा पहिचान गरिएको ंवैज्ञानिक तथा विश्वासिलो प्रक्रिया अपनाइ कुनै कृषि उपजको निर्धारित गुणस्तर कायम गर्नका लागि पुरा गर्नुपर्ने सर्तहरु पुरा गरिएको छ भनी तेस्रो पक्षले दिने लिखित सुनिश्चितता भनेर पनि भन्न सकिन्छ ।’