पर्यावरणीय कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-16 174037
Year

December 2019

Description


\nयाे परियाेजना सि न्धुपाल्चा ेकका तीनवटा गाउँपालि का तथ ा कास्कीकाे एउटा गाउँपालि का र पाेखरा महानगरपालिकामा सञ्चालित छ ।"}” data-sheets-userformat=”{"2":829,"3":{"1":0},"5":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"6":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"7":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"8":{"1":[{"1":2,"2":0,"5":{"1":2,"2":0}},{"1":0,"2":0,"3":3},{"1":1,"2":0,"4":1}]},"11":4,"12":0}”>याे परियाेजना सिन्धुपाल्चाेकका तीनवटा गाउँपालि का तथा कास्कीकाे एउटा गाउँपालिका र पाेखरा महानगरपालिकामा सञ्चालित छ ।