उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन् (Evolutionary Plant Breeding) परियोजना
Screenshot 2022-08-16 175603
Year

November 2019

Description

यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य न्यून लगानी क्षमता भएका गरिब किसानहरुको ठाउँ तथा समय अनुकुलन क्षमतामा वृद्धि गरी दिगो रुपमा बढी उत्पादन दिने विभिन्न बालीका उत्परिवर्तनशील जातहरुको विकास गर्नु रहेको छ । अन्य उद्देश्यहरु निम्न अनुसार छन् ।