सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सुनकोशी गाउँपालिकामा पाइने कोदो बालीका स्थानीय जातहरूको सूची पुस्तिका
milletcvr
Year

June 2023

Description

यस सूूची पुस्तिकामा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुुनकोशी गाउँपालिकामा हाल कृषकहरुले खेती गरिरहेका कोदो बालीका १५ वटा स्थानीय जातहरुको मात्र जानकारी समावेश गरिएको छ । सूची पुस्तिकामा राखिएका तथ्याङ्कहरु तथा सूूचनाहरु सुनकोशी गाउँपािलका वडा नं २, पिंङडाँडा सामुदायिक बीउ बैंक मार्फत राखिएको कोदो बालीको जैविक विविधता प्रदर्शनी स्थल तथा खेती गरिरहेका कृषकहरुको अनुभवका आधारमा तयार पारिएको हो र यी सबै जातहरु पिंङडाँडा सामुदायिक बीउ बैंक मार्फत संरक्षित छन् ।