Birds of Rupa Lake [Nepali]

Screenshot 2022-08-25 095031
Year

July 2008

Description

यस पुस्तिकामा समावेश गरिएका प्रत्येक प्रजातिको रङ्गीन चित्र राखिएको छ । प्रत्येक प्रजातिको नेपाली नाम, अङ्गे्रजी नाम, वैज्ञानिक नाम, फैलावट र वासस्थान, तथा विशेÈताको विवरण दिइएको छ । यी विवरणले यस पुस्तिकामा समावेश गरिएका प्रजातिहरुलाई चिन्न सहयोग पुर्रयाउनेछन् भन्ने आशा राखेका छौं ।