स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया
Screenshot 2022-08-25 152130
Year

July 2022

Description

स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ को (५) बमोजिम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालार्इ ७ चरणमा वर्गीकरण गरी कार्यविधि तयार गरेको छ ।