बीउ उत्पादक कृषकहरूले ध्यान दिनु पर्ने आधारभूत कुराहरू
Screenshot 2022-08-11 103020
Year

June 2020

Description

यस जानकारी पत्रमा बीउ उत्पादक कृषकहरूले कुनै पनि बालीको बीउ उत्पादनका देखि बीउ प्रमाणीकरण प्रक्रिया सम्मको अवधिमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने आधारभूत कुराका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ ।