जलवायुमैत्री कृषि विस्तारका लागि स्थानीय बाली परियाेजना विकासका लागि कृषि अनुसन्धान (AR4D) पद्धति

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-18 150851
Year

February 2018

Description

प्रमाणित र प्रभावकारी जलवायुमैत्री कृषिको विकल्पको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न CCAFS ले जलवायुमैत्री गाउँ पद्धतिको विकास गरेको छ । यो पद्धति जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा कृषि अनुसन्धान र विकासको माध्यमका रूपमा रहेको छ । यस पद्धतिले ज्ञानको खाडललाई परिपूर्ति गर्ने र जलवायुमैत्री कृषिको विस्तारमा पहल गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । CSV पद्धति उपयुक्त र स्थान विशेषको सहयोगी अवस्था, वास्तविक जीवनमा जलवायुमैत्री कृषिको प्रभावकारिता तथा ल्यान्डस्केप (Landscape) तहदेखि राष्ट्रिय स्तरको विस्तारको संयन्त्रको सहविकासका लागि सहभागितामूलक कार्य अनुसन्धानका सिध्दान्तमा आधारित छ ।