जलवायुमैत्री गाउँः एक अवधारणा

Screenshot 2022-08-25 152928
Year

July 2022

Description

जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेका असरहरूसँग अनुकूलित हुन योजनाध्द तरिकाले जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि र अभ्यासहरू पहिचान, परीक्षण र बिस्तार गरी निश्चित भाोगोलिक क्षेत्रका समुदायको समानुकूलन क्षमता बढाउने पध्दति जलवायुमैत्री गाउँ हो ।