खाद्य तथा कृषिका लागि वानस्पतिक आनुवंशिक स्रोतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा उल्लेखित बहुपक्षीय पद्धती, कृषक अधिकार र पहुँच तथा लाभको बाँडफाँड

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-22 115444
Year

November 2016

Description

संवत् २०५८ मा खाद्य तथा कृषिका लागि वानस्पतिक आनुवंशिक स्रोतसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको स्थापना भयो यसमा यसअघि खासै वहस र चर्चामा नआएका बहुपक्षीय पद्धति र यसको क्षेत्राधिकार, कृषि जैविक विविधतामा कृषकको अधिकार र पहुँच तथा लाभको बाँडफाँडसम्वन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यस सन्धिका मुख्य लक्ष्यहरूमा (क) सांसरिक खाद्य प्रदान गर्ने बाली विविधतामा कृषकको भूमिका र अधिकार पहिचान गर्ने , (ख) कृषक, बाली प्रजनक र कृषि वैज्ञानिक माझ वानस्पतिक आनुवंशिक स्रोतहरूको पहुँच दिनका लागि बहुपक्षीय प्रणालीको स्थापना गर्ने , र (ग) वानस्पतिक आनुवंशिक स्रोतबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड सुनिश् चित गर्ने रहेको छ । यस सन्धिले कृषकको अधिकारसँग सम्बन्धीत धेरै कुराहरू उठाउनाका साथै कृषि आनुवंशिक स्रोतहरूमा पहुँचका लागि सहज परिस्थिति सृजना गरेको छ ।

यो पुस्तिका ली–बर्डद्वारा सञ्चालित GRPI-II परियोजना अन्तर्गत, DADS परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा प्रकाशन गरिएको हो ।

चित्रहरू अविन श्रेष्ठ ।