सामुदायिक बीउ बैंक, कचोर्वा, बारामा संरक्षित स्थानीय धानका जातहरु
Screenshot 2022-08-19 144729
Year

October 2017

Description

यस सूचीपुस्तिकामा कृषि विकास तथा संरक्षण समाजमार्फत सामुदायिक बीउ बैंकमा संरक्षित
८२ थरीका धानका जातहरुको सूचना सङ्कलन गरिएको छ । यस पुस्तिकामा सङ्कलित ज्ञान
तथा सूचनाहरु यथास्थान बालीसंरक्षण परियोजनामार्फत सङ्कलित सूचनाहरु समावेश भए तापनि
बहुसङ्ख्यक सूचनाहरु स्थानीय समुदायहरुको अनुभवमा आधारित छन् ।