समुदायमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली

Authors:

Surendra Gautam
Screenshot 2022-08-22 163225
Year

March 2015

Description

समुदायमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली भन्नाले समुदायले आफ्नो समुदायमा हुने बाढी, पहिरो जस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखी त्यसको नियमित अनुगमन तथा अवलोकन गर्दै आफू बस्ने समुदाय र तल्लो भेगको समुदायमा जोखिमको जानकारी दिँदै प्रतिकार्यको लागी तयार रहनु भन्ने बुझिन्छ ।