कृषि प्रणाली सुधार हाते पुस्तिका

Authors:

LI-BIRD
Screenshot 2022-08-18 140223
Year

July 2018

Description

यस जानकारीमूलक पुस्तिकाको मुख्य उद्देश्य कृषि प्रणााली सुधार तथा विकासका क्रियाकलापमा संलग्न विभिन्न पद्धति अथवा जानकारी किसान समक्ष पुर्रयाउनु रहेकाे छ ।