जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा खाद्य सुरक्षा

Year: 2022
Authors:
Download File
Download File
Description:
यस पुस्तिकाले विशेषगरी सहजकर्ताहरुलाई जलवायु परिवर्तनका बारेमा जानकार भई समुदाय स्तरमा अनुकूलनका अभ्यासहरु अवलम्बन गर्नमा मद्दत गर्न भूमिका खेलने अपेक्षा गरिएको छ ।

Related Publications