सामुदायिक बीउ बैंक, कचोर्वा, बारामा संरक्षित स्थानीय धानका जातहरु

Year: 2017
Authors: Drona Kumar Shrestha, Indra Prasad Paudel, Rajeev Dhakal, Santosh Rasaily
Download File
Download File
Description:
यस सूचीपुस्तिकामा कृषि विकास तथा संरक्षण समाजमार्फत सामुदायिक बीउ बैंकमा संरक्षित ८२ थरीका धानका जातहरुको सूचना सङ्कलन गरिएको छ । यस पुस्तिकामा सङ्कलित ज्ञान तथा सूचनाहरु यथास्थान बालीसंरक्षण परियोजनामार्फत सङ्कलित सूचनाहरु समावेश भए तापनि बहुसङ्ख्यक सूचनाहरु स्थानीय समुदायहरुको अनुभवमा आधारित छन् ।

Related Publications